Click here for audio from India Networks

SI$ maQiqAsaura mari±ni

 

hyigiri na;zini na;zifa mEzini viSa½ vinOzini na;zinaufE

girivara vi;za¸ SirOZini vAsini viqau­ vilAsini jiqau­ naufE

Bagavafi QESi Sika;Ta kautu;bini BaUrikautu;bini BaUrika¹ fE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

sauravara vAqiNi zauZa 'razaqir'Ni zaurau·K mariÀNi QaraÀrafE

fi$Bauvana pOqiNi Sa;kara fOqiNi kili¥qa mOQiNi KoqarafE

zanaujni rOqiNi zifisaufa rOqiNi zaura·zaSOqiNi si;ZausaufE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hy jgaza;b maza;b kaza;b vanapi$ya vAsini ÂasarafE

SiKri SirOmaNi fau;ga QimAlya Sa<;gani jAlya maZa¸gafE

maZau maZaurE maZauk]tBaBa;jni k]tBa Ba;jni rAsarafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hySafa K;daviK;difarau;da vi fau;difaSau;da gajAZipafE

ripa< gajga;da vizAraN ca;da parAka$ma Sau;da ma<gAZipafE

nij Bauj za;da ni[AfifaK;da vi[Afifa mau;da BatAZipafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hyraN zaura·za Safau$vaZOzifa zauZa 'ranira§ra Saki®Ba<fE

cafauravicAra ZaurIN maÂaSiva zaUfaka<fapa$maZAZipafE

zaurifazaurIQa zaurASaya zaura·za zAnavazaUfa ka<fA;fa mafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hySaraNAgafa v]rivaZaUvara vIravarABaya zAyakarE

fi$Bauvana masa®ka SaUl virOZi SirOZika<fAmal SaUlkaurE

zaumizaumi fAmarazau;zauBi nAzamaQaOmauKrIka<fafiga·karE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

 

hynijQa<;ka<fimAfa$nirAka<fa ZaUma$vilOcana ZaUma$SafE

samara viSOqifa SONifabIjsamauza¶va SONifa bIjlfE

Siva Siva Sau;BaniSau;BamaQaAQavafari³faBaUfapiSAcarifE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

Zanauranausa;garaN&aN sa;gaparisau³ra za;ganatfa%tikE

Kanaka piSa;ga va<qafa%ni Sa;gara saza¶t Sa$;ga QafAvatukE

ka<fa cafaura;ga bl&ifira;ga GatzaµQaura;ga ratzaµtukE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

 

jya jya jpa¸j yEjya Sab° parasau®fi fafa³ra viSa½naufE

BaN BaN Bi;jiyiBi;ka<fa naUpa<rasijifa mOQifa BaUfapafE

natifa natAra¶ natI nat nAyaka nAtifanAt¸saugAnarafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

 

hysaumana: saumana: saumana: saumana: saumanOQara kA;fiyaufE

SI$farajnI rajnI rajnI rajnI rajnIkara vaka®$va<fE

Saunayni viBa$ma raBa$ma raBa$ma raBa$ma raBa$marAZipafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

saQifamaQaAQavamal»mafali»ka mali»fa ral»ka mal»rafE

viracifa vali»ka vali»ka mali»ka Bili»ka Bili»ka vara£va<fE

sifaka<faPa<l» samaul» sifArauN fal» jpal» vasal»lifE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hviral ga;dagalna·zayEzauramafa®mafa;gajrAjpafE

fi$Bauvana BaUqaN BaUfakalAniZi raUpapaye A niZi rAjsaufE

hysauzafI jna lAlsa ma Anasa me A Qana mana·Za rAjsaufE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

kamalzalAmal kOmal kA;fi kalAkali fAmal #AllfE

sakalvilAsakalAnilyaka$makElicalfa%lQa;sakaufE

hlikaulsa;kaul kauvalyama;dal m^limilza¶kaulAlikaufE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

karamauralIrava vIjifakaUjifa lji§fa kOkil ma;jumafE

milifa pa<li;za manOQara gau;jifa ra;jifa S]l nikau;jgafE

nijgaN BaUfa maQaASaBarIgaN sazau£N sa;Ba<fakELifalE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

katifatpIfazaukaUl vicifa$ mayaUKfirasa%$faca;za$raucE

pa$Nfa saurAsaura ma ^LimaNisau´ra za;Saulsana²K ca;za$raucE

jifa kanakAcal ma ^li pazOri§fa nira¶rakau;jra kau;BakaucE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

vijifa saQasa$ kar]ka saQasa$kar]ka saQasa$ saQasa$ kar]kanaufE

ka<fasaura fAraka sa;garafAraka sa;gara fAraka saUnausaufE

saurafa sama AZi sama Ana sama AZi sama Ana sama A Zi sauj A farafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

pazakamal; karauNAnilyEvari vaSa¸fi ye A hnauzina;saSifE

hykamalE kamalAnilyE kamalAnilya: sakaZa; naBavEf'

favapazamEva para;pazamifa¸nau SIlyafOmamaki;naSivE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

kanakal safa%l si;Zaujl]ranausi;canaulEgauNra;gaBauva;

Bajfisaki;naSacIkaucaka;BifatIparira;BasauKAnauBava;

FavacaraN; SaraN; karavANi nafAmara vANi nivASiSiva;

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

favavimalE;zau kaul;vazanE;zau mal;sakal; nanaukaUlyafE

kimaupa<rauQaUfa pa<rI;zau mauKIBira s^vimauKIki$yafE

mamafau mafa; Siva nAma ZanEBavafIka<payAkimaufaki$yafE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

hymay zIna zaya Alu fayAka<pay]vafa½ya ABavifava¸maumE

hyjgafOjnanIka<payAsiyaZAsifaZAnaumifAsirafE

yazaucifanaufa$ Bavafau¸rarIkaurau fAzaurau fApama [AkauraufE

jya jya QE maQiqAsaura mari±ni rama¸ kapari±ni S]lsaufE

 

Home

Back!

E-Mail

Sign Guest Book

View Guest Book