Cifa$;
zAgaudau maUfalu

gAyakaudau
Ga;tSAl

racana
zASaraFi

gOro;ka gaUti kE cErAva< cilkA

gOro;ka gaUti kE cErAva< cilkA

Bayame;zau kE n Ikau ba;gArau molkA

gOro;ka gaUti kE cErAva< cilkA

Bayame;zau kE n Ikau ba;gArau molkA

 

` sIma zAnavo pgiregiri vacA¥va<

hlsi w;tAva< manasau cezari w;tAva<

` sIma zAnavo pgiregiri vacA¥va<

hlsi w;tAva< manasau cezari w;tAva<

mA male» pa>lu nIkau ma;ci kaZalu ce pa<³nE

mA male» pa>lu nIkau ma;ci kaZalu ce pa<³nE

Hzamaraci X rEyi QayigA nizaurabO

gOro;ka gaUti kE cErAva< cilkA

Bayame;zau kE n Ikau ba;gArau molkA

 

niilval EnikaLau¾ nizara poma·nA²yI

zAgani ciraunava<½lu vaza¯nA²yi hB¶A.. . w;danA²yi

niilval EnikaLau¾ nizara poma·nA²yI

zAgani ciraunava<½lu vaza¯nA²yi hB¶A.. . w;danA²yi

p]ta ce;gau reparepalu pazapaza lema·nA²yi

paluk]nA palukavA ba;gArau cilkA

gOro;ka gaUti kE cErAva< cilkA

Bayame;zau kE n Ikau ba;gArau molkA