Script entered by Aruna

jna· me fi®firA h nau Bavi; ci firA
jna· me fi® firA h nau Bavi; ci firA
b$ fau kau samaramaul O pa;di pO yifirA
b$faukau samaramaul O pa;di pOyifirA
ma; ci galigi maAnava<dauga ma A rinAnaurA.............

jna· mefi®firA hnauBavi;cifirA
b$faukau samaramaulO pa;di pOyifirA
b$faukau samaramaulO pa;di pOyifirA

VA½ra° manau t i VAt i mazini VA½ri cEserA
b$fauka;fA celrEgina pa$LayamaAyerA
VA½ra° manaut i VAti mazini VA½r i cEserA
b$fauka;fA celrEgina pa$LayamAyerA
z]vaSaki® ma¹ gafa½maune sa;Qari;cerA
z]]]vaSaki® ma¹ gafa½maune sa;Qari;cerA
samaraBaUmi nAQa¹ zayamau SA;fipo;zerA

j na · mefi®firA hnauBavi;cifi rA
b$faukau samaramaul O pa;di pOyfi rA
b$faukau samaramaul O pa; di pOyfi rA

ko$za l OBa mOQamau l E padagalefe® rA
Bausalu goti©gau;del Ona viqamau ga$ke¡ rA
ko$zal OBa mOQamau l E padagalefe® rA
Bausalu goti©gau;del Ona viqamauga$ke¡ rA
Zaraa·jO¸fi fali» vOle Hzari;ce rA
Zara· jO¸f i fali» vOle Hzari;ce rA
nA manase ziva¸ ma;ziramaugA maAri pOye rA

jna M mefi®fi rA hnauBavi;cifirA
b$faukau samaramaulO pa;di pOyifirA
b$faukau samaramaulO pa;di pOyifi rA

mat i©ya;ze ma ANiK¸mau zAgi yau;zau rA
maniqiya;ze maQafauMni kA;cagalva< rA
mati© ya;ze maANiKYmau zAgiyau;zau rA
maniqiya;ze maQafauMni kA;cagalva< rA
p$afi gau;del o gaudi ga;tlu pa$fiPali;cau rA
p$afi gau;del o gaudi ga;tlu pa$fiPali;cau rA
Hziva¸ sa½ra; nA¸yapaza; caUpagalugaurA

jnaM mefi®firA hnauBavi;cifirA
b$faukau samaramaul O pa;di pOyfi rA
b$faukau samaramaul O pa;dipOyfi rA

a