A song from Moogamanasulu (maUga manasaulu)

Click here for a sample of the tune in realmedia format

 

[AdaufA fIyagA cal»gA [AdaufA fIyagA cal»gA

pasi [Apal A nizarapO fali»gA ba;gArau fali»gA [AdaufA fIyagA cal»gA

 

kaunaukau padife manasau kAsa® kauzaut padafazI

kauzaut pada« manasau fIpi kallu ka;tzI

kaunaukau padife manasau kAsa® kauzaut padafazI

kauzaut pada« manasau fIpi kallu ka;tzI

kalle manakau migili pOva< kalimi civarakaU

kalle manakau migili pOva< kalimi civarakaU

H kalimi kaUda zOcaukaunE zoralu p;zaukau [AdaufA fIyagA cal»gA

 

gau;de ma;tlArifE kanI²Lau¾ kanI²Lau¾

w;damana² w;davama· cAnA²Lau¾

pOyinOLau¾ h;zaraU ma;cOLau¾

wnO²Lau¾ pOyinOLau¾ fIpi gauraufaulu [AdaufA fIyagA cal»gA

 

maniqi pOfe ma Afa$mEmi manasau w;tzI

manasau fOti manasepa<dO kalsi pOfazI

cAva< pa<tka lEnizama· nEsa®mana²zI

jnama jnamakazi marI gati© padafazI

[AdaufA fIyagA cal»gA pasi [Apal A nizarapO fali»gA